Polityka prywatności

Pliki Cookies

Ze względu na fakt, iż w serwisie dostępnym pod adresem www.implantykepno.pl, używamy narzędzi badających ruch użytkowników na stronie, wypełniamy obowiązek informacyjny w zakresie polityki prywatności (cookies).


Administratorem plików cookies Użytkowników serwisu www.implantykepno.pl jest firma: Krisdent Katarzyna Wartecka, Paweł Wartecki z siedzibą w Kępnie, przy ul. Tęczowej 23.


Dane zbierane automatycznie: PLIKI COOKIES
Dane te, są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, która jest udzielana poprzez kliknięcie przycisku OK/Zgadzam się przy informacji o wykorzystywaniu plików cookies. Informacja ta wyświetla się, gdy Użytkownik pierwszy raz odwiedza serwis, niezależnie od strony, od której rozpoczyna przeglądanie serwisu. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były przetwarzane, rezygnuje z przeglądania zasobów serwisu.


Kiedy zbieramy cookies?
W momencie wejścia do serwisu z jakiegokolwiek urządzenia pobierane są informacje takie, jak: typ przeglądarki, system operacyjny, z jakiego korzysta Użytkownik, a także dane o ilości Użytkowników i czasie, w jakim korzystają z serwisu oraz o stronach, jakie tu przeglądają. Te dane w postaci niewielkich plików tekstowych zostają zapisane i są przechowywane w pamięci urządzenia. Są w 100% nieszkodliwe, nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie pozwalają zidentyfikować Użytkownika, jednak Użytkownik ma prawo nie chcieć ich udostępniać. Tylko administrator plików cookies ma do nich dostęp.


Co to są cookies?
obejrzyj film na ten temat


Po co nam te dane?
Wykorzystujemy dane czysto statystycznie, by sprawdzić, np. jakie informacje cieszą się największym zainteresowaniem. Dzięki temu możemy wzbogacać zasoby strony o treści, których poszukują Użytkownicy. 
Systemowo, cookies dzielą się na: 
– stałe (pozostają w komputerze/tablecie/smartfonie użytkownika przez określony czas)
– sesyjne (zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji i są usuwane po jej zakończeniu)
– pochodzące od partnerów zewnętrznych (np. Facebook, Instagram, YouTube, Google Analytics, Google Maps itp.). 
Dane te pozwalają na utrzymanie sesji, prawidłowe działanie i wyświetlanie serwisu na ekranach Użytkowników, skuteczne cofanie się do oglądanych wcześniej stron, a także umożliwiają wyświetlanie mapy dojazdu do gabinetu, filmów zamieszczonych w serwisie YouTube oraz integrowanie serwisu z mediami społecznościowymi.


Na jakiej podstawie je przetwarzamy?
Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Cookies są przechowywane przez 30 dni.


Jak zarządzać plikami cookies?
Tymi danymi Użytkownicy mogą także łatwo zarządzać osobiście, na przykład poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub usunięcie przechowywanych cookies. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z niektórych serwisów może być wtedy utrudnione lub nawet całkiem niemożliwe. Aby znaleźć informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookies, kliknij przycisk “Pomoc” w przeglądarce: 

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 6.0 i wyższe:  
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Narzędzia/Tools, a następnie zakładkę Opcje Internetowe/Internet Options. 
2. Kliknij opcję Poufność/Confidentiality. 
3. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb. 

Microsoft Internet Explorer 5: 
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Narzędzia/Tools, a następnie zakładkę Opcje Internetowe/Internet Options. 
2. Kliknij opcję Bezpieczeństwo/Security. 
3. Wejdź w opcję Internet, a następnie w opcję Spersonalizuj poziom/Custom Level 
4. Znajdź pole Cookies i dostosuj ustawienia do swoich potrzeb. 

Netscape 6.X i 7.X: 
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Edycja, a następnie zakładkę Preferencje 
2. Kliknij opcję Poufność i bezpieczeństwo. 
3. Następnie należy wybrać pozycję „Cookies”. 
4. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb. 

Firefox: 
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Narzędzia, a następnie zakładkę Opcje. 
2. Kliknij opcję Prywatność. 
3. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb. 

Safari 3.x dla komputerów Mac OS X: 
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Edycja. 
2. Kliknij opcję Preferencje. 
3. Kliknij opcję Bezpieczeństwo. 
4. Kliknij opcję Wyświetl pliki cookies. 
5. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb. 

Opera – czytaj tu 

Chrome – czytaj tu 
Polityka prywatności może ulec zmianie.


Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2019

Jakie dane osobiste zbieramy
i dlaczego

W serwisie dostępnym pod adresem www.implantykepno.pl przetwarzamy dane osobowe użytkowników kontaktujących się z nami przez formularz kontaktowy.

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.implantykepno.pl jest firma: Krisdent Katarzyna Wartecka, Paweł Wartecki z siedzibą w Kępnie, przy ul. Tęczowej 23.

Zbierane są następujące dane osobowe: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU ORAZ ADRES MAILOWY

Są one zapisywane podczas wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy i używane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytanie lub wiadomość innego rodzaju.

Dane te, są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, która jest udzielana na podstawie informacji o przetwarzaniu danych zamieszczonych pod formularzem kontaktowym. Osoba, która świadomie podejmuje kontakt poprzez formularz, decyduje się na podane swoich danych w celu umożliwienia Administratorowi strony podjęcia oczekiwanego przez nią kontaktu. Jeśli Użytkownik nie chce, by jego dane były w ten sposób przetwarzane, może wybrać inną formę kontaktu – np. telefoniczny, a numer telefonu znajduje się tuż obok formularza kontaktowego.

Powyższe dane nie są udostępniane stronom trzecim, nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Posiadamy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić te dane przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.
Odbiorcą tych danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (firma hostingowa).
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mają Państwo prawo do informacji, jakie Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych. Wydanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę. Przysługuje Państwu prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych. Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji, kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których informował; kiedy wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej), jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora. Macie Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Polityka przetwarzania danych osobowych może ulec zmianie.

Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2019

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki należy skontaktować się z nami pisząc do: Krisdent Katarzyna Wartecka, Paweł Wartecki z siedzibą w Kępnie, przy ul. Tęczowej 23.

Wyciąg z Regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego KRISDENT spółka cywilna Katarzyna i Paweł Warteccy

 (…) 

§ 4 

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 

Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych i udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

 chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, periodontologii, protetyki stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej z endodoncją w ramach dwóch Poradni stomatologicznych w związku z leczeniem chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych, 

 rentgenodiagnostyki w zakresie stomatologii w ramach Poradni rentgenodiagnostyki ogólnej, 

 diagnostyki laboratoryjnej krwi w ramach Punktu pobrań materiałów do badań. 

(…) 

§ 9 

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

1. Podmiot leczniczy może pobierać opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w następujący sposób: 

(a) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku; 

(b) na informatycznym nośniku danych; 

(c) przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w sposób określony § 9 ust.1 b. Regulaminu, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów − w przypadku dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej. 

2. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: 

(a) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób określony w § 9 ust. 1 Regulaminu; 

(b) w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta; 

(c) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

3. Opłaty, o której mowa w ust. 1 Regulaminu nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych 

4. Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu, Podmiot leczniczy ustala w następujący sposób: 

(a) opłata za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej wynosi 15.08 zł 

(b) opłata za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej wynosi 0,53 zł 

(c) opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych wynosi 3,02 zł 

5. Wysokość opłaty, o której mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem. 

§ 10 

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością 

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie (komercyjnie). 

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane odpłatnie określona jest w cenniku, który udostępniany jest na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, a także do wglądu na prośbę pacjenta. 

(…)